درباره موسسه معرفت

 • مردم نهاد

  موسسه معرفت یک سازمان مردم‌نهاد و مستقل از نهادهای دولتی است که در تلاش است با معرفی معارف اهلبیت (علیهم السلام) در این راه قدم بردارد. در همین راستا این موسسه نیز با فعالیت مردم‌نهاد در تلاش است به ارتقای سطح شناخت و آگاهی جامعه در زمینه های مختلف دست یابد.

 • مستقل

  مستقل از اندیشه، عملکرد و حمایت هر نهاد دولتی و غیردولتی است و به صورت خودگردان به فعالیت خود می‌پردازد. عدم اثرپذیری از سایر نهادها در همه سطوح استراتژیک تا عملیاتی، نه تنها موجب حفظ استقلال مجموعه می‌شود، بلکه امکان تعامل روشن و برابر را ممکن می‌سازد.

 • روز آمد

  فعالیت در عرصه مدرن نیازمند روزآمد بودن آن است.  این موسسه فعالیت‌های خود را به روز و در رقابت با فعالیت‌های پیشرفته جهان تعریف کرده است. استفاده از منابع و داده‌های به روز از یک سو و استفاده از تکنولوژی روز از سوی دیگر فعالیت این مجموعه را از سایر موسسات متمایز می‌کند.

 • متمرکز بر موضوع معارف اهلبیت

  اقدام در عرصه فرهنگی،مذهبی با تمرکز بر موضوعات خاص، موجب جهت یافتن و هدفمند شدن روند فعالیت های این موسسه  می‌گردد.  این تحول ها حول موضوع محوری، هدفمند و جهت‌مند در معرفی جهانی معارف اهلبیت (علیهم السلام) می‌پردازد.